مدیریت محیط زیست برای کنترل ناقلین

روش های محیطی  Enviromental contorol شامل سه بخش اقدامات:۱- دستکاری محیطی ۲- تغییرات محیطی ۳- اصلاح یا تغییر رفتار های انسانی شامل مجموعه ای از اقدامات هست که منجر به کاهش یا حذف زیستگاه های ناقلین ویا نامناسب شدن زیستگاها وکاهش جمعیت ناقلین میشود. ۱-دستکاری محیطی: شامل مجموعه ای ازتغییرات درشرایط فیزیکی ویا شیمایی محیط […]