نیروهای ماهر در حال ضدعفونی و گندزدایی اماکن

 

 

مبارزه فیزیکی

 

کارشناسان شرکت در حال سمپاشی

انبار شرکت 

انبار شرکت

کارشناسان شرکت در حال سمپاشی