مبارزه بیولوژیک با ناقلین وآفات

تعریف مبارزه بیولوژیک:استفاده از یک موجود زنده برای ازبین بردن یک موجود مضردیگررا مبارزه بیولوژیک میگویند.مانند موش گربه

1-شکارچی ها 2-شبه انگل ها 3-انگل ها 4-عوامل بیماریزا

گروه سوم به دلیل از بین نبردن میزبان کاربردزیادی درمبارزه بیولوژیکی ندارد.

فرق بین فرمون ها وهورمون ها:هورمون از غدد درون ریز به داخل خون ترشح میشود،فرمون از غدد برون ریز به بیرون بدن ترشح میشود.

مزایای مبارزه بیولوزیک:1-اختصاصی عمل میکند(سموم اختصاصی نیستند)2-تاثیرات مضر در محیط ندارند(اگر درست انجام نشود تاثیرروی عوامل شیمیای،بیولوژیک،فیزیکی کم است)3-هزینه بسیار پایینی در مقایسه با مبارزه شیمایی دارد4-هیچ خطری برای انسان ندارد.5-در اغلب موارد عوامل بیولوژیک در محیط تثبیت شده ونیاز به تکرار ندارند.6-عدم ایجاد مقاومت.

محدودیت های مبارزه بیولوژیک:1-تاپیر عوامل بیولوژیک معمولا به آرامی ودر مدت طولانی مشخص میگردد.2-تاثیر عوامل بیولوژیک قطعی وسریع نیست وهمیشه درصدی از آفت ویاناقل باقی میماند3-ممکن است عوامل بیولوزیک کارامد مفید در منطقه نباشد.مثال:مگس خانگی دراسترالیا به علت دامپروری گسترده مشکل ایجاد شده وبرای حل مشکل از سوسک Scara bidae سوسک مقدس یا سوسک تاپاله باعث کاهش نود درصدی مگس شد.مثال:درایران آفت مرکبات به نام شپشک استرالیایی به علت داشتن لایه محافظ روی آن سم اثر نکرده وترشحات آفت روی برگ ومیوه ها کپک ایجاد کرده ومحصول را از بین میبردبا استفاده ازکفشدوزک استرالیایی جمعیت را کنترل کردند.4-ممکن است عوامل بیولوژیک کارامد باشد ولی قابلیت پرورش آزمایشگاهی نداشته باشد.مثال: سنجاقکها5-ممکن است عوامل بیولوژیک باشد ولی درصورت پرورش در آزمایشگاه کارآیی وتوان آن کاهش میابد.مثال :برای مبارزه با لارو پشه ها همه جا نمی شود از ماهی گامبوزیا استفاده نمود.

روش های مختلف مبارزه بیولوژیک با ناقلین وآفات روش های مختلف مبارزه بیولوژیک با ناقلین وآفات

مثال برای عوامل بیولوژیکی مورد استفاده:

پرداتورها (شکارچی ها):درقسمت بهداشت استفاده از ماهی گامبوزیا وماهی آفانیوس Aphanius که لاروخوار هستند.در قسمت کشاورزی استفاده از کفشدوزک های جنس coxinella

روش های مختلف مبارزه بیولوژیک با ناقلین وآفات روش های مختلف مبارزه بیولوژیک با ناقلین وآفات

پارازیتوئیدها:درقسمت بهداشت برای کنترل مگس استفاده از زنبور Spalangia اسپالانژیا،وبرای کنترل حلزون ها از مگس های سارکوفاژیده استفاده میشود.درقسمت کشاورزی زنبور تریکوگارما Trichoglama برای کنترل مگس های Encarcia

روش های مختلف مبارزه بیولوژیک با ناقلین وآفات

پاتوزن ها: باکتری های Bacillus thorengiensis ،قارچ ها،نماتدها

روش های مختلف مبارزه ژنتیکی با ناقلین وآفات

Call Now Buttonتماس با ما