سمپاشی عقرب

عقربها    Scorpions

عقرب ها متعلق به راسته Scprpionida از رده عنکبوتیان وموجودات شب فعال وتماما سمی هستند.پنج بند انتهایی بدن باریک وتبدیل به اندامی شبیه دم شده که در انتها مجهز به کیسه سم وسوزن سمی هستند.عقربها شکارچی حشرات وبندپایان کوچک دیگر هستند.دارای کلیسرهای قوی وپالپهای تغییر شکل یافته وبزرگ هستند.که مجهز به انگشت های ثابت ومتحرک درانتها بوده واندامی انبر یا گیره مانند ایجاد کرده است.

سمپاشی عقرب سمپاشی عقرب سمپاشی عقرب سمپاشی عقرب

درایران دو خانواده به نامهای Butidae وScorpionidae وجود دارد.که امار جنسها،گونه ها وزیر گونه های موجود در این دوخانواده درمنابع مختلف، متفاوت گزارش شده است.آخرین لیست ارایه شده توسط فرزان پی درسال ۱۳۶۶شامل ۱۴جنس ۲۹گونه،۷زیر گونه و۴فرم بوده است.عقرب های بوتیده دارای پدیدی پالپ باریک وکشیده واسترنوم(جناغ) مثلثی شکل هستند ولی عقرب های اسکورپیونیده پدی پالپ پهن ومتورم واسترنوم پنج ضلعی دارند که اعضای این خانواده را میتوان به وسیله آن به راحتی تشخیص داد.اگرچه تمام عقرب ها سمی هستند ولی نیش همه انها خطرناک نیست با وجود این چون شناخت گونه های خطرناک نیاز به اطلاعات اختصاصی دارد از این رو بهتر است فرد عقرب زده را هر چه سریعتر به مراکز درمانی انتقال داد.سمیت عقربها و عوارض ناشی از عقرب زدگی به عوامل مختلفی بستگی دارد که مهم ترین آن نوع عقرب و در درجات بعدی سن وضع تغذیه،فصل وشرایط جسمی فرد عقرب زده میباشد.رنگ واندازه عقربها ملاک سمیت آنها نیست عقربها دو تیپ سم تولید میکنند گروهی باعث فساد ونکروزنسج میشوندHaemolytic وغالبا عکس العمل های موضعی به شکل احساس سوزش شدید،آماس موضعی  ونکروز در محل نیش وزخم ایجاد میکنند.گروه دوم دارای سمی با تاثیر عمومی در سیتم اعصاب بوده وعوارض نیش آنها به صورت درد شدید،احساس سرما،عرق سرد،عطش،ترشح زیاد بزاق وتهوع است.سایر عوارض عمومی به شکل کرختی،اشکال در تکلم وبلع،فلج،تشنج افزایش ضزبان قلب وورم عضلات قلب(Myaarditis) بروز میکند.مرگ اغلب در اثر شک وفلج دستگاه تنفس پس از دوساعت ایجاد میشوددرمان اختصاصی عقرب زدگی استفاده از سرم ضد عقرب است که اختصاصی عمل کرده وانواع موجود در هر کشور از جمله ایران سرم های پلی والان ومعمولا حاوی آنتی بادی چند عقرب خطرناک مهم کشور به طور توام هستند.سم عقربها به دلیل داشتن مقدار زیاد انزیم هیا لورونیداز به سرعت منتشر میشوندوشکاف دادن(نیشتر زدن) محل نیش که که معمولا بیش از یک نقطه است در کمک به فرد عقرب زده مفید به نظر نمیرسد ولی فشار محل نیش بلافاصله پس از نیش زدن تا حدودی به خروج سم کمک میکند.بستن گارودربالای عضو نیش خورده علایم درمانی وتزریق کورتیکو استروئیدها توصیه شده است.تزریق وریدی گلوکنات دوکلسیم که به منظور تخفیف دردهای انقباضی ععقرب زدگی درگذشته توصیه میشد.باتوجه به اینکه یون کلسیم در ترشح استیل کولین(که خود عامل انقباض عضلانی است)دخالت دارد،مفید به نظر نمیرسد.حفظ آرامش وتقویت روحیه فرد عقرب زده وانتقال سریع به مراکز درمانی در هر حال ضروری است.برای جلوگیری از عقرب زدگی در مناطق گرمسیر وعقرب خیز بازرسی وسایل،پوشاک ورختخوابها قبل از استفاده ضروری است.درمناطق روستایی نگهداری طیور درحیاط منازل باعث کاهش جمعیت عقربها میشود.

سمپاشی شپش

Call Now Buttonتماس با ما