سموم ریز پوشینه سازی شده

برای مبارزه با حشرات آفت درداخل ساختمانها بایدبه منبع ومنشاآنها توجه نمود.دربیشترمواردمحل تخم گذاری ونشوونمای این حشرات درخارج از ساختمانها ست.به این دلیل محققان برآنندکه ترکیباتی را بیابندکه ضمن داشتن خاصیت ابقایی زیادفرمولاسیون ساده وارزان قیمت داشته باشد.این ترکیبات علاوه براین خصوصیات باید روی سطوح مختلف خواص سمی ثابتی داشته باشندوبرای گیاهان مخاطره ای ایجاد نکنند.ازمیان سموم رایج کنونی سموم ریز پوشینه سازی شده یا همان Microencapsulated poisons  دارای خواصی مشابه با این خواسته هاست.

ریز پوشینه سازی روشی است که درآن ماده سمی را داخل کپسول های پلاستیکی میکروسکپی بسته بندی می کنندوسپس آنها را روی سطح جاذب حشرات می پاشند.حشره با نشستن روی این سطوح یا ریزکپسول ها را می خورد ویا به واسطه پرزهای موجود بر روی بدن آنها را برداشته وبا خود حمل مینماید.بدین ترتیب دوز مرگبار لازم رادریافت می کند.با استفاده از این روش می توان از سمومی که درسایراشکال کارایی مناسبی نشان نداده اند نیز استفاده نمود.

این سموم درشرایط صحرایی بواسطه پوسته احاطه کنندهای که دارندقابلیت قابل ملاحظه ای از خود نشان می دهندچراکه این پوسته مانع از تجزیه سریع سم در شرایط سخت صحرایی می شود.همچنین وجود دیواره باعث می شودمادامی که کپسول ریزمحتوی ماده سمی درمحیطهای آبی غوطه ورباشدماده موثرقادر به عبور از دیواره نباشدوبه این ترتیب اگر روی پوست پاشیده شود تا زمانی که خشک نشده باشد سم جذب نمی گردد.

به همین دلیل اگر این نوع از فرمولاسیون ازسموم سهوا خورده شود سمیت ناچیزی خواهد داشت زیرامایعات بدن رطوبت لازم را تامین کرده،کپسول ها فرصت می یابنداز بدن دفع شوند.هر فرمولاسیونی از سموم وقتی بر سطحی پاشیده شود خواص متفاوتی از خود نشان می دهد.دربسیاری از مواردسموم توسط سطوحی که بر آن پاشیده می شوند جذب می گردندوبه این ترتیب دیگر تاثیرلازم را ندارنداما سموم ریز پوشینه سازی شده به علت خواص فیزیکی وشیمیایی خود برسطح باقی مانده ونتیجتا بهتر جذب حشره می شوند.

از دیگر قابلیت های این سموم زمان تماس کوتاه حشره با سم است.درسایر فرمولاسیون ها برای جذب دوزمرگبارحشره باید مدت زمان درازی را برسطح سمپاشی شده باقی بمانداما درآزمایشات انجام شده توسط یکی از مراکز تحقیقاتی مشخص گردید که 15ثانیه توقف حشره بر سطح سمپاشی شده با این دسته از سموم کافی است تا حشره مزبور دوزمرگباررادریافت دارد.از دیگر مزیت های این سموم افزایش ماندگاری آنهاست.

به این دلیل که وجود دیواره احاطه کننده مانع از تاثیرعوامل زیان آوری مثل نور،دما،آب وغیره میشود.ضمن اینکه وجود دیواره تبخیر سم رادراثر حرارت به حداقل می رساند.بسیاری از سموم را بعد از رقیق کردن فقط مدت محدودی می توان نگهداری کردزیرا باگذشت زمان ودراثروجود آب رفته رفته ازکارایی آنها کاسته می شود اما در سموم ریز پوشینه سازی شده آب در بخشی از فرایند تولیددخیل است ولذامجاورت با آن موجب تجزیه وبی اثر شدن سم نمی شود.بعلاوه این فرمولاسیون در برابر انجماد مقاوم است و می توان محلول منجمد شده را پس از حرارت دادن همچنان مورد استفاده قرار داد.مهم ترین ویزگی سموم ریز پوشینه سازی شده عبور محلول بسیار غلیظ ماده سمی ازخلال دیواره احاطه کننده پس از چسبیدن کپسول به بدن حشره است بدین ترتیب ماده موثر مستقیما وارد بدن حشره میشودضمن اینکه اگر کپسول توسط حشره خورده شود کپسول ها در داخل لوله گوارشی باز شده ومسمومیت گوارشی حشره را موجب میشود.

سم شناسی

Call Now Buttonتماس با ما