۱- پودرسوسک،مورچه قیمت هر بسته ۵۰۰۰

۲- پودر مگس قیمت هربسته ۵۰۰۰

۳- ژل سوسک آمریکایی ۱۳۵۰۰۰