۱- آیکون ۱۰درصد پودری  قیمت ۴۰۰۰

۲- بایگون ۲۵ درصد پودری  قیمت ۶۰۰۰

 ۳- سم فایکام پودری قیمت ۱۰۵۰۰

۴- دلتامترین اصل آلمان ۲٫۵درصد قیمت ۱۰۵۰۰۰

۵-  لامبداسیهالوترین مایع ۵درصد قیمت  ۳۲۰۰۰

۶- سایپرمترین ۴۰درصدنیم لیتری  قیمت ۳۱۵۰۰