سمپاشی زنبور

سمپاشی زنبور

زنبورها  Vasps and Bee

زنبور ها جزء مهم ترین حشرات محسوب شده وبه راسته Hymeoptera یابال غشاییان تعلق دارند.بعضی از خانواده های زنبورها دارای نیش سمی در انتهای بدن بوده که اندام تخمگذار حشره ماده است ومجهز به کیسه سمی می باشد.دوخانواده از زنبورها اهمیت زیادی از جهت نیش زدن وعوارض ناشی از آن دارند. یکی زنبورهای خانواده Vespidaeودیگری زنبورهای خانواده Apidae زنبورعسل.

مواردمرگ ناشی از زنبور زدگی درافراد شدیدا حساس دردفعات سوم یا چهارم نیش اتفاق افتاده ودراثر آزادشدن شدید هیستامین درخون وشوک آنافیلاکتیک پیش می آید.درآمریکا هرسال 50تا100نفر در اثر نیش زنبور تلف میشوند.گونه Vesp orientalis معروف به Yellow jacktes وAphs mellifera یا زنبورعسل،زنبورهای موسوم به Bumble beesو Hornet دارای اهمیت زیادی از نظر نیش بخصوص درحملات دسته جمعی به انسان ویا نیش زدن اتفاقی دهان که باعث مسدود شدن مجاری تنفسی دراثرالتهاب وورم موضعی شدید پیش می آید،می باشند.برای بعضی زنبورها سرم های ضد زنبورمشابه آنچه برای عقربها ساخته شده تهیه گردیده است که درصورت لزوم به فرد نیش زده تزریق می گردد.زنبورهای عسل دارای نیش دندانه دارهستندوپس از نیش زدن،سوزن سمی وکیسه سم آنها کنده شده ودرسطح پوست باقی می ماندکه باید بادقت توسط پنس،سوزن یا تیغه چاقوی ظریف یا حتی ناخن خارج شده وبه هیچ وجه فشاری به کیسه سم وارد نشود.سایر زنبورها قادر به نیش زدن های مکرر هستند.نیش زنبورهای دارای ترکیبات سمی وهیستامین بوده وایجاد التهاب موضعی وورم وسوزش زیاد می کند که در صورت شدت علایم باید از ترکیبات ضد التهاب وضد حساسیت(آنتی هیستامین)استفاده نمود.گذاردن یخ روی محل نیش برای تخفیف ورم ودرد موثراست.

سم شناسی

Call Now Buttonتماس با ما