جونده کشها

هدف ازمبارزه با جوندگان تامین سلامت انسان وجلوگیری از خسارات مالی وبهداشتی ناشی از آنها درمیان جوامع انسانی است.با اجرای برنامه مبارزه با جوندگان سعی بر نابودی یا کاهش جمعیت این جانوران موذی است.استفاده از مواد شیمیایی یکی از انواع روش های متعدد مورد استفاده برای مبارزه با آنهاست درروشهای مورد استفاده درمبارزه با جوندگان درجای دیگری صحبت خواهد شد،انچه در اینجا مد نظر است آشنایی با انواع مختلف سموم جونده کش است.

اقسام جونده کش ها:جونده کش ها را کلا به سه گروه تقسیم می کنند:۱-جونده کشهای تدخینی۲-جونده کشهای شدیدالاثر۳-جونده کشهای ضد انعقادی

۱-جونده کشهای تدخینی:به منظور مبارزه با جوندگان واکتو پارازیتهای آنها درمحل های غیر قابل دسترس مورد استفاده قرار میگیرد.این دسته از سموم فوق العاده خطرناک بوده وبه همین دلیل باید توسط افراد خبره بکار گرفته شوند.-دی اکسید کربن co2-منوکسید کربن co-سیانور کلسیم ca(cn)2 -متیل بروماید Br CH3

۲-جونده کشهای شدید الاثر:می توانند منشا گیاهی،آلی ویا معدنی داشته باشند.دربرنامه های مبارزه کاربرد وسیعی دارند.این دسته از جونده  را برحسب زیانهای احتمالی به سه گروه تقسیم می کنند.-جونده کش های شدید الاثر با سمیت زیاد که برای انسان وسایرین فوق العاده خطرناک هستندمثل تری اکسیدارسنیک-جونده کش های شدید الاثر با سمیت متوسط که سمیت این ترکیبات برای انسان وسایرین مانند گروه قبلی نیست مثل آنتو و فسفردوزینک-جونده کش های شدید الاثر با سمیت کم که برای انسان وسایر موجودات زنده خطرات کمتری در بر دارد مثل سیل قرمز

۳-جونده کش های ضد انعقادی:این دسته ازسموم جونده کش در ابتدای دهه ۵۰معرفی شدند وبه این ترتیب یک تحول اساسی در امر مبارزه با جوندگان ایجادشد این دسته ازسموم درواقع سمومی مزمن با مقدار نامشخص هستند به این معنا که جوندگان باید چندین بار از این سموم تغذیه کنند واین تغذیه باید آنقدر ادامه یابد تا اثرات سمی در جونده ظاهر شود.سموم ضد انعقادی درمقایسه با سموم شدید الاثر دارای دو مزیت هستند:اول اینکه به آسانی مورد قبول جونده قرار میگیرند ومقدار کم آن درطعمه های مسموم باعث رمیدگی جونده از طعمه نمی شود ومزیت دوم آن عدم احتمال بروز مسمومیت های اولیه وثانویه در موجودات غیر هدف است.درصورت بروز مسمومیت آنتی دوت آن ویتامین Kمی باشد.امابا تمام این مزایا بایددرکاربردآن دقت به عمل آورد.-وافارین-کوماتترالیل-دی فناکوم- پیوال-برودی فاکوم-برومادیولون-کلرفاسینون.

جونده کشها

Call Now Buttonتماس با ما