مبارزه شیمیایی

روش های مختلف مبارزه شیمایی با ناقلین وآفات

اجزای مبارزه شیمیایی  Chemical control

1- pesticdes آفت کش ها 2- repellentes دورکننده ها 3- attractants جذب کننده ها 4- chemostrilates عقیم کننده های شیمیایی 5- growth regulatores تنظیم کننده ها وبازدارنده های رشد 6- in bitores هورمون ها 7- phermones فرمون ها

آفت کش ها:درمورد آفت کش ها بیشتر حشره کش ها وبعد کنه کش ها در بهداشت کاربرد دارند ودر کشاورزی بیشتر از علف کش ها استفاده میشود.

دورکننده ها: مواد شیمایی هستند که خود خاصیت حشره کشی ندارند ولی اگر جایی باشند حشرات از آن دوری کرده.مکانیزم اثر آنها به این صورت است که بیشتر حشرات فعالیت میزبان یابی خودرا از طریق بویایی انجام میدهند مثلا پشه انوفل از 30 متری بوی انسان را درک میکند.این دورکننده ها گیرنده های شیمایی حشرات را از کار می اندازند(بویایی) مثل اسید لاکتیک، (co2) در انسان جذب کننده قوی است که بهترین دور کننده برای آن دی اتیل تولوآمید deet که به صورت پماد لوسیون واسپری استفاده میشود. از ترکیبات دور کنده دیگر میتوان به دی متیل فتالات و بنزیل بنزوات اشاره کرد. ازدور کننده های جوندگان میتوان به تیرام،روتران وتری بوتیلن اشاره کرد.

جذب کننده ها: معمولا برای تله ها استفاده کرده عامل جذب به تله.

عقیم کننده های شیمایی:باعث عقیم شدن موجودات می شود از عقیم کننده ها بیشتر برای جوندگان استفاده میشود.

تنظیم کننده ها وباز دارنده های رشد:ترکیب های مشابه یا آنالوگ هورمون های حشرات هستند.

هورمون ها:در حشرات بسیاری از فعالیت های حیاتی را هورمون ها انجام میدهند.در حشرات دو هورمون مهم وجود دارد که در خون آنها ریخته میشود1- juvenile hormon هورمون جوانی 2- ecdyson هورمون پوست اندازی هورمون جوانی کارش تثبیت صفات لاروی است،جلوگیری از بالغ شدن حشرات،مقدارشان کم است وتغییرات آن میتواند کشنده باشد.وقتی از آن استفاده شود وارد بدن حشره شده ومکانیزم آنها را تغییر داده و مرگ ایجاد میشود.هورمون پوست اندازی که وقتی وارد بدن حشره شده پوست اندازی نمیکند و میمیرد.یا بی موقع پوست اندازی می کند واصلا دوز هورمون بالا برود مرگ اتفاق می افتد.

فرمون ها:ترکیبات شیمیایی یا ترشحات غدد برون ریز از غدد بیرون بدن و هرچقدر از موجودات ابتدایی به موجودات پیشرفته تر میرسیم نقش فرمون ها کم میشود.

انواع فرمون ها در بدن حشرات:1- فرمون های جنسی sexual phromon بعد تاثیر وسیعی دارند و مهم در جفت یابی اند 2- فرمون های افزایش میل جنس مهم در نزدیکی به جنس مخالف 3-فرمون های تجمعی.فرمون های که شروع جفت گیری را ایجاد میکنند در بحث مبارزه مطرح نیست ولی از مورد اول و سوم در بحث مباره استفاده میشود از فرمون تجمعی برای جذب تله استفاده میشود.

روش های مختلف مبارزه بیولوژیک با ناقلین وآفات

Call Now Buttonتماس با ما