سمپاشی خرمگس

کنترل آفات خانگی
خرمگسها  خانواده  Tabanidae راسته دوبالان زیر راسته براکی سرا:گروهی از دوبالان هستندکه این زیر راسته شامل چندین خانواده است که فقط خانواده Tabanidae دارای اهمیت پزشکی است.گونه های مذکور متعلق به جنس Symphoromylaبوده که قادر به خونخواری وایجاد مزاحمت برای انسان وحیوانات هستندودر آمریکای شمالی یافت می شوندولی قادر به انتقال بیماری نیستند.خانواده تابانیده شامل حشراتی متوسط تا درشت با قدرت پرواز زیادوبالهای قوی است که به دلیل تغذیه مکرروپرواز در اطراف حیوانات بزرگ مثل اسبها درطول روز به نامهای Horse fly،deer fly،Dog fly ودر اصطلاح فارسی خرمگس خوانده میشود.تا کنون 67گونه از خرمگس ها در ایران شناسایی ونامگذاری شده که از این تعداد 40گونه مربوط به جنس تابانوس،7گونه از جنس هماتوپوتا و دوگونه مربوط به کرایزوپس هستند. مرفولژی خرمسگها:خرمگسها حشراتی به طول 5تا 25میلی متر،با بدنی قوی وقدرت پرواز…
ادامه مطلب

سمپاشی پشه خاکی

کنترل آفات خانگی
پشه خاکیها  Sand Flies پشه خاکیها حشراتی بسیار کوچک و ظریف و در عین حال از نظر بهداشتی بسیار حایر اهمیت می باشند.این حشرات ناقل چندین بیماری مهم در مناطق مختلف جهان از جمله ایران هستند.خانواده پسیکودیده دارای دو خانواده بزرگ به اسامی Psychodinae وPhelbotominae است که زیرخانواده اول خونخوار نبوده و اهمیت پزشکی ندارند ولی انواع خانواده فلبوتومینه دارای انواع خونخوار وناقل بیماری هستند.این خانواده شامل 600گونه در پنج جنس است که عملا فقط انواع سه جنس Phlebotomus،Lutzcmyia وSergentomyia حایز اهمیت هستند.گونه های جنس اول فلوبوتوموس ناقل انواع لشمانیا در دنیای قدیم وگونه جنس لوتزومیا ناقل بیماری انسانی در دنیای جدید بوده و مختص آمریکا میباشند. مرفولژی پشه خاکیها: حشرات زیر خانواده فلبوتومینه که به آنها پشه خاکی گفته میشود دارای جثه کوچک به طول 1.5تا 4میلی متر وبدن پرمو…
ادامه مطلب

سمپاشی شپش

کنترل آفات خانگی
شپشها   Lice شپشها یکی از وابسته ترین حشراتی هستند که به عنوان انگل خارجی انسان چه در گذشته وچه در حال حاضرمطرح بوده اند.شاید تصور شود حشراتی مانند شپش در حال حاضر اهمیتی ندارند ولی جالب است بدانیم که دربسیاری از کشور ها از جمله ایران هنوز شپش ها به عنوان یک مساله بهداشتی مورد توجه هستند.و آلودگی به این انگل به خصوص در بچه ها ودرمناطق با سطح بهداشتی پایین کماکان دیده میشود.شپشها انگل های خارجی،اختصاصی،اجباری و دایمی میزبانهای خود هستند،بدین مفهوم که هر گونه از شپشها دارای میزبان خاصی بوده واز نظر تغذیه وابستگی شدید به میزبان خود دارندوتمام طول عمر خود را نیز بر روی بدن میزبان سپری می کنند. دوراسته از شپشهای انگل وجود دارندکه از نظرقطعات دهانی ونوع تغذیه باهم متفاوتند:1-راسته Mallophaga یا شپشهای جونده:این…
ادامه مطلب

سمپاشی مگس

کنترل آفات خانگی
مگسها  Flies راسته دوبالان زیر راسته Cyclorrhpha:مگس ها گروهی از دوبالان ومتعلق به راسته سیکلورافا که به لارو آنها اصطلاحا Maggotگفته میشود.مگسها دارای سه مرحله لاروی هستد ولاروسن سوم پس از تیره شدن وجمع شدن پوست وبا حفظ پوسته لاروی تبدیل به شفیره میگردد واغلب بشکه ای شکل است.و Puparium خوانده میشود مگسها دارای مشخصاتی در مراحل لاروی وبلوغ هستند.که با کمک آنها از سایر دوبالان متمایز میشوند. مگسهااز چند جنبه دارای اهمیت پژشکی وبهداشتی هستند.1-انتقال مکانیکی بیماریها:بسیاری از مگسها قادر به چنین انتقالی به دلیل نوع فعالیت ونحوه تغذیه هستند.ولی انواعی که درتماس بیشتری با انسان قرار دارنداهمیت بیشتری از این نظر پیدا میکنند مثل مگس خانگی2-ایجاد بیماری میاز:لارو تعدادی از مگسها قادربه حضوروتغذیه از بافتهای زنده بدن سایر موجودات به خصوص پستانداران هستندوانسان نیز ممکن است مورد حمله…
ادامه مطلب

سمپاشی کنه

کنترل آفات خانگی
کنه ها  Ticks پس از رده حشرات مهم ترین رده بند پایان از نظر پزشکی،عنکبوتیان هستند.این رده دارای زیر رده های متعددی هستند که برخی از آنها مثل کنه ها و مایتها، عقربها وعنکبوت ها حایز اهمیت پزشکی قابل توجهی هستند.مهم ترین زیر رده عنکبوتیان Acariیا Acarina است،که شامل کنه ها و مایت ها بوده.راسته اگزودیدا یا متاآستیگماتا شامل سه خانواده است که دوخانواده آن به اسامیArgasidaeوIxodidaeدارای پراکندگی جهانی واهمیت پزشکی ودامپزشکی زیادی هستند.سومین خانواده که فقط دارای یک جنس و یک گونه است وNutelliellidae نام دارد،فاقد اهمیت پزشکی ومحدود به بخش هایی از آفریقاس.به تمامی گونه های این سه خانواده عموما کنه یاTicks گفته میشود. کنه های نرم خانوادهArgasidae:این خانواده شامل 170گونه وپنج جنس به اسامیOrnithodorus،Argas،Otobius،Nothoaspis وAntricola هست.که جنس پنجم بیشتر در قاره آمریکا وانگل خفاش هاست.دو جنس اورنیتودوروس…
ادامه مطلب

سمپاشی پشه

کنترل آفات خانگی
پشه های حقیقی                                                                                                        راسته Diptera خانواده Culicidae راسته دوبالان(Diptera):دوبالان مهمترین راسته حشرات از نظر پزشکی هستند.این راسته بیشترین تعداد ناقلین بیماریهای انسانی را در بر میگیرد.حشراتی همچون همچون پشه ها،پشه خاکیها،خرمگسها ومگسها به این راسته تعلق داشته وتماما درصفت داشتن یک جفت بال به جای دوجفت بایک دیگر مشترک هستند.در این حشرات جفت دوم بالها تحلیل رفته وتبدیل به اندامهای دمبل مانند به نام هالتر یا بالانسیه شده اندکه در حفظ تعادل پرواز نقش دارند.بیش از 120هزارگونه از دوبالان درجهان شناسایی شده…
ادامه مطلب

سمپاشی کک

کنترل آفات خانگی
 ککها  Fleas ککها به عنوان ناقلین بیماری خطرناک و کشنده طاعون میباشند که با ایجاد اپیدمی ها و پاندمیهای بزرگ تاکنون باعث مرگ میلیونها نفر از انسانها شده .اولین مدارک اپیدمیهای این بیماری به شکل مستند مربوط به سال 1320قبل از میلاد در منطقه فلسطین بوده است.در سال 542میلادی پاندمی طاعون حدود یک صد میلیون نفر را تلف کرد.هم چنین در پاندمی که در سالهای 1338 که از آسیا شروع و به اروپا رسید،نزدیک به دو سوم مردم انگلیس تلف شدند.این بیماری بارها در ایران ظاهر و هر بار افراد زیادی را از بین برده است.آخرین مورد انسانی آن مربوط به سال 1344در کردستان است.ککها دارای بیش از 3000هزار گونه در 200جنس هستند که نود چهار درصد انها انگل پستانداران و به خصوص جوندگان بوده و مابقی انگل پرندگان هستند.تعداد محدوی…
ادامه مطلب

سمپاشی سوسک حمام

کنترل آفات خانگی
سوسریها  cockroach فقط حدود پنجاه گونه ازسوسری ها به عنوان گونه های هلی به زندگی دراماکن انسانی عادت کردند وبه صورت آفات بهداشتی مطرح هستند.سوسک های حمام حشراتی همه چیزخوارهستند وازموادغذایی مختلف مثل پسمانده غذای انسان، مدفوع، خلط وجسد حشرات مرده تغذیه کرده وحتی درمواقعی که جمعیت آنهابالاست رفتار هم نوع خواری نیز پیدا میکنند. سوسری آمریکایی  American cocroach: سوسری آمریکایی بزرگترین گونه در ایران بوده و از سی تا چهل میلی متر طول دارد،رنگ بدن قهوه ای متمایل به قرمز و تیره است.منشا این گونه جنوب امریکاست ولی در حال حاضر پراکندگی جهانی دارد ودر اکثر نقاط دنیا یافت میشود.سوسری امریکایی بیشتر در قسمت های گرم ساختمان ها مثل آشپزخانه،شوفاژخانه،انباری و درون چاه های فاضلاب و زیر کف شور ها زندگی کرده با تاریک شدن محل از مخفیگاه های خود…
ادامه مطلب

سمپاشی سوسک ریز آشپزخانه

کنترل آفات خانگی
سوسری آلمانی   German cockroach سوسری های آلمانی پراکندگی جهانی دارند.این سوسری جثه کوچکی به طول دوازده الی شانزده میلی متر و رنگ قهوهای روشن دارد.این گونه دارای تحرک زیاد بوده وبیشتر در قسمت های گرم تاریک مثل کابینت های آشپزخانه مخفی هستند وبر خلاف گونه قبلی کمتر وارد فاضلاب و چاه میشوند.دوره نمفی کوتاه تر ودو تا چهار ماه طول میکشد حشرات بالغ شیش الی ده ماه زندگی میکنند.سوسری های ماده کپسول تخم خود را برای مدت طولانی درپشت بدن نگه داشته و کمی قبل ازبازشدن آن را درمحل مناسبی قرار میدهند.درایران بیشترین آلودگی بخصوص در سطح تهران مربوط به این گونه است.سوسری های آلمانی بیشتر قسمت های مرتفع ساختمان ها و مجتمع های مسکونی و بیمارستان ها را آلوده میکنند. اهمیت پزشکی: در قسمت سوسری امریکایی یا حمام توضیح…
ادامه مطلب

سمپاشی مایت Mite

کنترل آفات خانگی
مایتها(هیره ها)  Mites زیرردهAcarinaراسته هایAstigmata،Prostigmatm وMesostigmatm،مایتها بسیارمتنوع وپرجمعیت هستند وتقریبا در همه جای زمین یافت میشوند اکثرا موجودات میکروسکوپی هستند وبا چشم غیر مسلح فقط انواع درشت آن را میتوان دید.معمولا کمتراز2میلی متر طول دارندفاقد اندام هالربر روی پنجه پای اول هستندواکثرا موهای درشت ومشخصی در سطح بدن دارند. Sarcoptes scabiei:به اینگونه Scabies miteیا هیره مولد خارش گفته شده که عامل ایجاد بیماری جرب یا گال در انسان است وبه راسته آستیگماتا تعلق دارد.زیر گونه های متعددی از این مایتها تشخیص داده شده که هر کدام عامل جرب درمیزبان خاص خود است زیر گونه S.s.hominis درانسان ایجاد بیماری میکند. مرفولژی سارکوپتس اسکابیئ:این مایت دارای بدنی گرد تا کمی بیضی ویکپارچه به طول 300تا450 میکرون درنوع ماده و200تا250میکرون در نرها وسفید رنگ است. بیولژی سارکوپتس اسکابیئ:مایتها مثل سایرآکارینا دارای دگردیسی ساده…
ادامه مطلب