سموم ریز پوشینه سازی شده

سموم ریز پوشینه سازی شده برای مبارزه با حشرات آفت درداخل ساختمانها بایدبه منبع ومنشاآنها توجه نمود.دربیشترمواردمحل تخم گذاری ونشوونمای این حشرات درخارج از ساختمانها ست.به این دلیل محققان برآنندکه ترکیباتی را بیابندکه ضمن داشتن خاصیت ابقایی زیادفرمولاسیون ساده وارزان قیمت داشته باشد.این ترکیبات علاوه براین خصوصیات باید روی سطوح مختلف خواص سمی ثابتی داشته […]

Call Now Buttonتماس با ما