روش های مختلف مبارزه شیمیایی با ناقلین وآفات

روش های مختلف مبارزه شیمایی با ناقلین وآفات اجزای مبارزه شیمیایی  Chemical control 1- pesticdes آفت کش ها 2- repellentes دورکننده ها 3- attractants جذب کننده ها 4- chemostrilates عقیم کننده های شیمیایی 5- growth regulatores تنظیم کننده ها وبازدارنده های رشد 6- in bitores هورمون ها 7- phermones فرمون ها آفت کش ها:درمورد آفت کش […]

Call Now Buttonتماس با ما