کنترل آفات و جانواران موذی انبار و کارخانجات

مدیریت کنترل آفات در انبارها و کارخانه جات: تعداد زیادی از جوندگان در انبارها سبب خسارت به محصولات کشاورزی و کاهش کمیت،کیفیت،ارزش تجاری و مصرفی آنها میشود.خسارات آفات در مناطق مختلف متفاوت است. موش های اهلی شامل سه گونه اند که پراکنندگی جهانی دارند که در حقیقت اهمیت بهداشتی و اقتصادی در سطح بین المللی … ادامه خواندن کنترل آفات و جانواران موذی انبار و کارخانجات