سمپاشی سوسک حمام

سمپاشی سوسک حمام سوسریها  cockroach فقط حدود پنجاه گونه ازسوسری ها به عنوان گونه های اهلی به زندگی دراماکن انسانی عادت کردند وبه صورت آفات بهداشتی مطرح هستند.سوسک های حمام حشراتی همه چیزخوارهستند وازموادغذایی مختلف مثل پسمانده غذای انسان، مدفوع، خلط وجسد حشرات مرده تغذیه کرده وحتی درمواقعی که جمعیت آنهابالاست رفتار هم نوع خواری … ادامه خواندن سمپاشی سوسک حمام