سمپاشی عقرب

کنترل آفات صنعتی
عقربها    Scorpions عقربها متعلق به راسته Scprpionida از رده عنکبوتیان وموجودات شب فعال وتماما سمی هستند.پنج بند انتهایی بدن باریک وتبدیل به اندامی شبیه دم شده که در انتها مجهز به کیسه سم وسوزن سمی هستند.عقربها شکارچی حشرات وبندپایان کوچک دیگر هستند.دارای کلیسرهای قوی وپالپهای تغییر شکل یافته وبزرگ هستند.که مجهز به انگشت های ثابت ومتحرک درانتها بوده واندامی انبر یا گیره مانند ایجاد کرده است.   درایران دو خانواده به نامهای Butidae وScorpionidae وجود دارد.که امار جنسها،گونه ها وزیر گونه های موجود در این دوخانواده درمنابع مختلف، متفاوت گزارش شده است.آخرین لیست ارایه شده توسط فرزان پی درسال 1366شامل 14جنس 29گونه،7زیر گونه و4فرم بوده است.عقرب های بوتیده دارای پدیدی پالپ باریک وکشیده واسترنوم(جناغ) مثلثی شکل هستند ولی عقرب های اسکورپیونیده پدی پالپ پهن ومتورم واسترنوم پنج ضلعی دارند که…
ادامه مطلب

سمپاشی زنبور

کنترل آفات صنعتی
زنبورها  Vasps and Bee زنبورها جزء مهم ترین حشرات محسوب شده وبه راسته Hymeoptera یابال غشاییان تعلق دارند.بعضی از خانواده های زنبورها دارای نیش سمی در انتهای بدن بوده که اندام تخمگذار حشره ماده است ومجهز به کیسه سمی می باشد.دوخانواده از زنبورها اهمیت زیادی از جهت نیش زدن وعوارض ناشی از آن دارند. یکی زنبورهای خانواده Vespidaeودیگری زنبورهای خانواده Apidae زنبورعسل. مواردمرگ ناشی از زنبور زدگی درافراد شدیدا حساس دردفعات سوم یا چهارم نیش اتفاق افتاده ودراثر آزادشدن شدید هیستامین درخون وشوک آنافیلاکتیک پیش می آید.درآمریکا هرسال 50تا100نفر در اثر نیش زنبور تلف میشوند.گونه Vesp orientalis معروف به Yellow jacktes وAphs mellifera یا زنبورعسل،زنبورهای موسوم به Bumble beesو Hornet دارای اهمیت زیادی از نظر نیش بخصوص درحملات دسته جمعی به انسان ویا نیش زدن اتفاقی دهان که باعث مسدود شدن…
ادامه مطلب

سمپاشی عنکبوت

کنترل آفات صنعتی
عنکبوتها  Spiders تعداد کمی ازعنکبوتها قدرت گزش انسان راداشته،دارای سم وکلیسرهای سمی هستند وگزش آنها منجربه ایجاد درد،درماتیت و زخمهای نکروزه،واکنشهای عمومی وحتی مرگ می شود.مهم تریت عنکبوتها از نظر گزش سمی عنکبوتهای بیوه سیاه متعلق به جنس latrodectus.ssp هستند که گونه l.mactans ازاهمیت زیادی در آمریکا برخوردار است.گونه های دیگری در مناطق مختلف جهان از جمله ایران شناسایی و مطالعه شده اند.این عنکبوتها به رنگ سیاه خاکستری تیره ویا قهوه ای با لکه های قرمز در سطح یا زیر شکم شناسایی می شوند.طول بدن با پاهای باز 4cm است.گزش این عنکبوت ایجاد درد موضعی و عضلانی(گاهی پس از یک تا دوساعت از گزش)دل درد،حالت تهوع وگرفتگی قفسه سینه می کند.معمولا عوارض بعد از دوتا سه روز برطرف میشود ولی درافراد حساس ممکن است ایجاد درماتیت،فلج و حتی اغما و مرگ…
ادامه مطلب