سمپاشی ساس تختخواب Bed Bugs

کنترل آفات خانگی
ساسها   bugs این راسته دارای خانواده هاوگونه های متعددی است.بسیاری از این حشرات که در فارسی به نام سن خوانده می شوند،آفات گیاهان زراعی وباغبانی بوده و گونه معروف سن گندم که از آفات مهم گندم و جو درکشور ایران است،جز همین راسته می باشد.دو خانواده ازساسها دارای انواع مهم از نظر پزشکی و بهداشتی هستند که به اختصار راجب آنها بحث میشود. ساسهای تختخواب(bed bugs):دو گونه از این خانواده به ساس تختخواب معروف هستند.گونه اول cimex lectularius که دارای پراکندگی وسیعی در مناطق مختلف به خصوص درمناطق معتدله وسردسیر است وگونه دوم به نام cimex hemipterus به ساس هندی یا ساس مناطق حاره معروف است ودرمناطق جنوبی ایران هم دیده میشود. مرفولژی: حشراتی به رنگ نارنجی تا قهوه ای که درسطح پشتی شکمی پهن بوده و پهلوهای باریکی دارند.  …
ادامه مطلب