مقاومت به حشره کش ها ومدیریت مقاومت

مقاومت به حشره کشها ومدیریت مقاومت
مقاومت به حشره کش ها ومدیریت مقاومت بنا به تعریف،مقاومت به حشره کش ها ویژگی ارثی است که به حشره امکان می دهدتا پس از تماس با دوزی که به طور معمول مرگبار است همچنان به حیات خود ادامه دهد.بر اساس تعریف سازمان بهداشت جهانی که در سال 1957ارائه شده است مقاومت عبارت است از:توانایی توسعه یافته یک گونه از حشرات برای تحمل دوزی از ماده سمی که برای اکثر افراد جمعیت طبیعی همان گونه مرگبار باشد. برای اطمینان یافتن از سودمندی طولانی مدت یک حشره کش لازم است دربرابرتوسعه مقاومت محافظت لازم را ایجاد کنیم.مدیریت مقاومت بکارگیری مجموعه ای از روشها برای جلوگیری از افزایش سطح مقاومت یا به تعویق انداختن آن است.درغیر این صورت باید آن آفت کش را از رده خارج نمود.روش های مدیریت مقاومت می تواند…
ادامه مطلب