روش های مختلف مبارزه بیولوژیک با ناقلین وآفات

انواع روش های مبارزه با ناقلین و آفات, روش های مختلف مبارزه بیولوژیک با ناقلین وآفات
تعریف مبارزه بیولوژیک:استفاده از یک موجود زنده برای ازبین بردن یک موجود مضردیگررا مبارزه بیولوژیک میگویند.مانند موش گربه 1-شکارچی ها 2-شبه انگل ها 3-انگل ها 4-عوامل بیماریزا گروه سوم به دلیل از بین نبردن میزبان کاربردزیادی درمبارزه بیولوژیکی ندارد. فرق بین فرمون ها وهورمون ها:هورمون از غدد درون ریز به داخل خون ترشح میشود،فرمون از غدد برون ریز به بیرون بدن ترشح میشود. مزایای مبارزه بیولوزیک:1-اختصاصی عمل میکند(سموم اختصاصی نیستند)2-تاثیرات مضر در محیط ندارند(اگر درست انجام نشود تاثیرروی عوامل شیمیای،بیولوژیک،فیزیکی کم است)3-هزینه بسیار پایینی در مقایسه با مبارزه شیمایی دارد4-هیچ خطری برای انسان ندارد.5-در اغلب موارد عوامل بیولوژیک در محیط تثبیت شده ونیاز به تکرار ندارند.6-عدم ایجاد مقاومت. محدودیت های مبارزه بیولوژیک:1-تاپیر عوامل بیولوژیک معمولا به آرامی ودر مدت طولانی مشخص میگردد.2-تاثیر عوامل بیولوژیک قطعی وسریع نیست وهمیشه درصدی از…
ادامه مطلب