سم شناسی

سم شناسی
سم شناسی  Toxicology آفت کش ها و روش های کاربرد آن در بهداشت: علم سم شناسی علمی است که درباره شناسایی سموم مختلف،خواص واثرات آنها بر روی موجودات زنده و همچنین جستجو،نمونه برداری و اندازه گیری آنها در محیط زیست ودر بدن موجودات زنده یا مرده بحث میکند وبراین اساس دارای شاخه های متعددی مثل،سم شناسی پزشکی غذایی و دارویی،محیطی،صنعتی و پرتو ها بوده که هرکدام رشته خاصی را تشکیل میدهند.سم یا زهر ماده یا موادی با منشا گیاهی حیوانی و یا شیمیایی بوده و از یک راه خاص و یا از راه های مختلف در مقادیر کم باعث اختلال و یا توقف فعل انفعالات حیاتی و ایجاد تغییرات فیزیکی و فیزیولوژیکی و یا روانی در موجود زنده میشود. مسمسومیت عبارت است از به هم خوردن تعادل فیزیکی،فیزیولوژیکی ویا روانی…
ادامه مطلب