سموم ریز پوشینه سازی شده

سموم ریز پوشینه سازی شده
سموم ریز پوشینه سازی شده برای مبارزه با حشرات آفت درداخل ساختمانها بایدبه منبع ومنشاآنها توجه نمود.دربیشترمواردمحل تخم گذاری ونشوونمای این حشرات درخارج از ساختمانها ست.به این دلیل محققان برآنندکه ترکیباتی را بیابندکه ضمن داشتن خاصیت ابقایی زیادفرمولاسیون ساده وارزان قیمت داشته باشد.این ترکیبات علاوه براین خصوصیات باید روی سطوح مختلف خواص سمی ثابتی داشته باشندوبرای گیاهان مخاطره ای ایجاد نکنند.ازمیان سموم رایج کنونی سموم ریز پوشینه سازی شده یا همان Microencapsulated poisons  دارای خواصی مشابه با این خواسته هاست. ریز پوشینه سازی روشی است که درآن ماده سمی را داخل کپسول های پلاستیکی میکروسکپی بسته بندی می کنندوسپس آنها را روی سطح جاذب حشرات می پاشند.حشره با نشستن روی این سطوح یا ریزکپسول ها را می خورد ویا به واسطه پرزهای موجود بر روی بدن آنها را برداشته وبا…
ادامه مطلب