روش های مختلف مبارزه شیمایی با ناقلین وآفات

انواع روش های مبارزه با ناقلین و آفات, روش های مختلف مبارزه شیمیایی با ناقلین وآفات
اجزای مبارزه شیمیایی  Chemical control 1- pesticdes آفت کش ها 2- repellentes دورکننده ها 3- attractants جذب کننده ها 4- chemostrilates عقیم کننده های شیمیایی 5- growth regulatores تنظیم کننده ها وبازدارنده های رشد 6- in bitores هورمون ها 7- phermones فرمون ها آفت کش ها:درمورد آفت کش ها بیشتر حشره کش ها وبعد کنه کش ها در بهداشت کاربرد دارند ودر کشاورزی بیشتر از علف کش ها استفاده میشود. دورکننده ها: مواد شیمایی هستند که خود خاصیت حشره کشی ندارند ولی اگر جایی باشند حشرات از آن دوری کرده.مکانیزم اثر آنها به این صورت است که بیشتر حشرات فعالیت میزبان یابی خودرا از طریق بویایی انجام میدهند مثلا پشه انوفل از 30 متری بوی انسان را درک میکند.این دورکننده ها گیرنده های شیمایی حشرات را از کار می اندازند(بویایی) مثل…
ادامه مطلب