روش های مختلف مبارزه شیمایی با ناقلین وآفات

اجزای مبارزه شیمیایی  Chemical control ۱- pesticdes آفت کش ها ۲- repellentes دورکننده ها ۳- attractants جذب کننده ها ۴- chemostrilates عقیم کننده های شیمیایی ۵- growth regulatores تنظیم کننده ها وبازدارنده های رشد ۶- in bitores هورمون ها ۷- phermones فرمون ها آفت کش ها:درمورد آفت کش ها بیشتر حشره کش ها وبعد کنه کش […]