ایمنی در کاربرد سموم

ایمنی در کاربرد سموم
احتیاط های لازم برچسب سموم: آفت کش های مورد استفاده باید دارای برچسب های مخصوص بر اساس توصیه های سازمان بهداشت جهانی باشند.برچسب باید به زبان انگلیسی وزبان محل استفاده فارسی باشد واطلاعات لازم در مورد ترکیبات موجود،دستورات ایمنی واقدامات لازم احتمالی در زمان بلع یا آلوده شدن به آن را داشته باشد.همیشه سموم آفت کش را درظروف اصلی نگهداری نمائید.اقدامات ایمنی را بکاربگیریدولباس محافظ بپوشید.به نشانه های اخطار دهنده،پیکتوگرام های روی برچسب سموم توجه کنید،رنگهای بکار رفته روی این برچسب ها هرکدام بار معنایی خاصی دارند به این رنگ ها توجه کنید. انبارکردن وحمل نقل سموم: آفت کش ها را در جایی انبار کنید که بتوان در آن را قفل کردواز دسترس افراد غیر مسئول وکودکان بدور نگهداشت.این مواد را نباید در جایی گذاشت که امکان اشتباه گرفته شدن آنها با…
ادامه مطلب