رزومه

Home / رزومه

۱- مجموعه مالی اعتباری کوثر

۲- واحد پوشاک دیپلمات

۳-  شیرینی فروشی های هانیبال

۴- شیرینی فروشی پارس

۵- سفره خانه گیلک

۶- کارخانه مکاپ

۷- رستوران پله مرتضی

۸- تالار ورستوران بزرگ پارسی

۹- شیرینی فروشی بهار نو

۱۰- انبار آرد آزادگان

۱۱- اقامتگاه طوس

۱۲- رستوران دستپخت

۱۳- رستوران طهران

و…