کنترل آفات و جانواران موذی خانگی

Home / خدمات ما / کنترل آفات و جانواران موذی خانگی

این شرکت با بهره گیری ازروش های نوین آماده مبارزه با سوسک ریز کابینتی که درسطح تهران دارای بیشترین آلودگی است را دارد.این روش بدون سمپاشی وایجاد آلودگی در محیط منزل بخصوص آشپزخانه صورت می گیرد.