کنترل آفات و جانواران موذی بیمارستانها

Home / خدمات ما / کنترل آفات و جانواران موذی بیمارستانها

آلودگی موجود در محیط بیمارستان نقش مهمی در ایجاد عفونت های بیمارستانی مرتبط ایفا میکند که در این بین کنترل آفات های بیولوژیک از اهمیت و درجه بالایی در اماکن بیمارستانی برخوردار میباشد.

این شرکت با بهره گیری ازروش های نوین و سموم به روز بیمارستانی وارداتی از شرکت های معتبر آماده همکاری با بیمارستانها ودرمانگاهای شهرتهران میباشد وعلاوه برخدمت فوق سمپاشی ومبارزه فیزیکی(چسب درخت) درمحوطه بیمارستان نیز انجام میگیرد.